Regulamin

Centrum Szkoleniowego Dermedik

REGULAMIN SZKOLEŃ Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII
organizowanych przez
Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach z medycyny estetycznej i kosmetologii organizowanych przez Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik, z siedzibą: 30-303 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 42/2.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013r do odwołania.

§ 2 Definicje

1. Szkolenie z medycyny estetycznej – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba posiadająca dylom ukończenia studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych.
2. Szkolenie z kosmetologii – szkolenie, na które może się zapisać osoba posiadająca dyplom komsetyczki, kosmetologa, lub będąca w trakcie nauki zawodu kosmetyczki lub kosmetologa.
3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
5. Organizator – Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik, z siedzibą: 30-303 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 42/2, numer NIP 945-215-63-66, numer REGON 121479658.
6. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
7. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
8. Potwierdzenie – wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
9. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
10. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” - do pobrania ze strony www.dermedik.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

- Terminarza i cennika szkoleń – publikowanego na stronie internetowej firmy: www.dermedik.pl
- Działań marketingowo-promocyjnych.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres mail: biuro@dermedik.pl lub przesłanie go pocztą na adres placówki.
3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w kursie.
5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.dermedik.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są do wniesienia min. 30% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto „DERMEDIK S.C.” prowadzone w:
PKO BP:
nr rachunku: 49 1020 2906 0000 1502 0324 8465
5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT.
7. Na życzenie uczestnika kursu, Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników.
2. Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach z medycyny estetycznej wynosi 3. Przy szkoleniach z kosmetologii: 1.
3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
4. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:

- Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
- Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.

5. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

- Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
- Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny szkolenia.
- Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§ 7 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.dermedik.pl w „Terminarzu i cenniku szkoleń otwartych”.
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.
4. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.
5. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.dermedik.pl

§ 8 Opcje dodatkowe

1. Każdy uczestnik, w ramach ceny kursu, otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim wystawiony przez Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik, z siedzibą: 30-303 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 42/2.
2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.